قوانین سایت

کلیه قوانین هایپروین منطبق برقوانین سایت دیجیکالابوده واین سایت خودراملزم به رعایت آن
میداند.